Obchodní podmínky

Obchodní podmínky aplikace Rezervátor.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní a provozní podmínky Rezervatoru definují podmínky, za nichž lze užívat prostředků portálu REZERVATOR.CZ (dále jen "REZ"), jehož funkce byly vytvořené společností Internet Stream s.r.o., Lesní, Nové Město na Moravě, dále jen Technologický provozovatel  (dále jen “TEP”). Portál využívá Obchodní provozovatel, dále jen OPE (Kolovna Koncept s.r.o. Martinická 987, 19700 Praha, IČ 02612836, email martin.kavan@kolovna.cz, telefon 725496649). Pro všechny jak uživatele REZ tak i Obchodního provozovatele (dále jen "OPE") jsou podmínky platné, nezávisle na tom, zda je užívání bezplatné nebo placené, popř. zda k užívání dochází na území České republiky nebo mimo ni. Tyto Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ jsou závazné pro všechny operace prováděné na úrovni REZ. Odlišné obchodní podmínky uživatele nebudou akceptovány. Registrací uživatel potvrzuje, že si Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ přečetl a porozuměl jim a že s nimi souhlasí.

Tyto podmínky pak doplňují obchodní podmínky OPE. Za obchodní transakce pak zodpovídá OPE na jehož vrub jsou prováděné. REZ je v v tomto režimu pouze technologická komponenta.

Uživatel akceptuje Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ tím, že je potvrdí kliknutím na příslušnou obrazovku v rámci registrace.

2.PROVOZOVANÉ ŘEŠENÍ A PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1   Provozované řešení

Pro účely Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ je provozovaným řešením portál REZervator.cz.

2.2   Předmět plnění OPE uživatel

Předmětem plnění mezi OPE a uživatelem je zpoplatněná rezervace nabízených entit v rámci té které instance REZ a to dle výběru časového okna. Užívání poskytovaných funkcí v rámci REZ je zdarma pro uživatele. Společnost Internet Stream s.r.o. provozuje systém REZ pro OPE i pro cílové uživatele v režimu best-effort.

Jednotlivá specifikační data a datové bloky jsou uloženy do databáze REZ.

Dalším možným předmětem plnění mezi OPE a uživatelem je zpoplatněný nákup dárkových poukazů, které jsou určeny k nákupu rezervace u jednotlivých instancí REZ provozovaných OPE. Poukazy se vydávají elektronicky.

Dárkový poukaz má stanovenou dobu platnosti a jeho platnost nelze prodloužit. Dárkový poukaz se uplatňuje jedenkrát, při použití nevyčerpaná část propadá ve prospěch OPE. Po expirované době platnosti dárkový poukaz propadá ve prospěch OPE.

Při použití dárkového poukazu nelze uplatnit právo zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy na nákup poukazu.

2.3   Předmět plnění OPE TEP

Předmětem plnění mezi OPE a TEP je zpoplatněná licence fukcí REZ v ročním režimu. Společnost Internet Stream s.r.o. provozuje systém REZ pro OPE i pro cílové uživatele v režimu best-effort. Jednotlivá specifikační data a datové bloky jsou uloženy do databáze REZ.

3.  REGISTRACE UŽIVATELE

Užívání funkcí REZ je založeno na výběrů dostupných produktů na úrovní domén 3. Řádu OPE. Registrací pak Uživatel uzavře bezplatný poměr s TEP TEP, i s OPE, který se řídí podle těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ. Všechny funkce jsou přístupné po registraci. Platnost profilu uživatele není omezena. Veškeré funkce REZ, provozní nastavení, algoritmické zpracování jsou nezpoplatněné. Uživatel opakovaně potvrzuje Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ a OPE, že zadá své platební informace a zvolí pole "Provést platbu". Uživatelem vybraná služba na úrovní domén 3. Řádu OPE je zakoupena úspěšně provedenou platbou. Uživatel i bez nákupu služeb na úrovní domén 3. Řádu OPE může využívat REZ v dovolených režimech.

Využívání je k dispozici jen uživatelům, kteří dovršili 18. let, nezletilým není využívání povoleno.

Od úspěšného dokončení registrace je profil uživatele identifikován emailovou adresou, která byla zadaná při registraci.

4.  VKLÁDANÁ DATA A PODPORA

4.1   Rozlišení dat OPE

Uživatelé prohlížejí v REZ údaje na úrovní domén 3. Řádu OPE o stavu dostupnosti jeho služeb. Na tyto data je pohlíženo jako na data OPE. Na základě těchto dat je vytvářen model dostupnosti jednotlivých služeb. Do těchto dat, bez souhlasu OPE TEP nezasahuje. Za data OPE se taktéž považují vzniklé účetní doklady, které vznikají při jednotlivých nákupech uživatele u OPE.

4.2   Online formulář podpory

REZ obsahuje i online formulář pro podporu administrace na úrovní domén 3. Řádu OPE. Podpora je provozována na úrovni best effort – tedy dle kapacity a možnosti na straně TEP.  Placenou podporu je možné zakoupit nad rámec zpoplatněného období. Placená podpora je poskytována především v pracovní dobu PO-Pá 9-16.

4.3   Obecné postupy pro podporu

Pokud uživatel narazí na jakýkoli problém ohledně prostředí, kontaktuje OPE. Pokud je stav neřešitelný prostředky OPE, kontaktuje OPE podporu TEP. TEP má právo nad zadanými daty uživatele provést testy a provést kontrolu validity nastavení. Po ověření vyřešení potíží, není TEP povinna informovat uživatele ani OPE.

5.  UŽIVATEL - OPE  - PODMÍNKY PLNĚNÍ

5.1   Plnění OPE - uživatel

Uživatel v rámci domén 3. Řádu OPE dle nabízených kapacit platí za dostupnou službu v čase.

5.2   Platnost objednávky bez úhrady

Po úspěšném potvrzení objednávky má uživatel k dizpozici časové okno 12 hodin na úhradu rezervace. Po této době je pak neuhrazená objednávka stornována a kapacita služby je znovu nabízena v rámci REZ.

5.3   Storno

Po úspěšné platbě má uživatel právo na storno u OPE. Za předpokladu že doba ve chvíli požadavku storna je větší než 72 hodin před čerpáním, má nárok na plnou refundaci. Za předpokladu že doba ve chvíli požadavku storna je menší než 72 hodin před čerpáním, má nárok OPE na storno poplatek ve výši 100%. Za předpokladu že nedošlo k využití zaplacené kapacity služby u OPE, má nárok OPE na storno poplatek ve výši 100%.

Při platbě s použitím dárkového poukazu, při stornu v době větší než 72 hodin před čerpáním bude poukaz uvolněný nazpět k použití, případné platby budou refundovány a budou vypořádány opravnými doklady.

Při platbě s použitím dárkového poukazu, nebude v době menší než 72 hodin před čerpáním umožněno požadovat Storno. Rezervace bude vypořádána jako nevyzvednuté plnění.

6.  TEP - OPE PRÁVO NA ODSTOUPENÍ REGISTRACE A ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK, INFORMACE O VÝKONU PRÁVA NA ODSTOUPENÍ ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK

6.1   Informace o výkonu práva na odstoupení od závazných podmínek

Od provedeného nákupu licence fukcí REZ v ročním režimu, může OPE odstoupit během čtrnácti(14) dnů bez udání důvodů. Pro výkon práva na OPE odstoupení nás prosím kontaktujte v rámci emailové korespondence na email info@internetstream.cz, včetně jednoznačného prohlášení s informací o Vašem rozhodnutí od licence odstoupit. Sdělení je volnou formou, kde však musí být jasné jakého OPE se odstoupení týká.

Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje, když sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení. Právo odstoupit od licence zaniká i ve lhůtě čtrnácti (14) dnů po spuštění REZ na 3.řádu OPE.

6.2   Důsledky odstoupení od závazných podmínek OPE

Jestliže od těchto závazných podmínek odstoupíte v předepsaných lhůtách a mimo specifikované výjimky, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení o vašem odstoupení od těchto podmínek. Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi v rámci komunikace nebylo výslovně dohodnuto jinak. V žádném případě vám nebudou z důvodu této zpětné platby účtovány náhrady.

Po vypořádání platby nazpět budou všechny data, kterých se to týká, odstraněny, přesunutím do archivu.

7.  ODSTRANĚNÍ ÚČTU

7.1   Na přání uživatele

Pokud uživatel projeví zájem o zneplatnění účtu, z důvodu vnitřního provázání aplikace dojde k znevalidněnní jeho účtu u OPE. Dále pak dojde k anonymizaci indetifikátorů uživatele, včetně jména, adresy, IČ, aj. Ta samá data jsou však i nadále v systému obsažena a to z pohledu NOZ, zákona o účetnictví a zákona o DPH.

7.2   Z důvodu rozporu podmínek využití

Pokud TEP zjistí že používání aplikace REZ ji mimo podmínky užívání upravené těmito Všeobecnými obchodními a provozními podmínkami, či je OPE nebo uživatel hrubým způsobem porušil má právo TEP  na mimořádné a okamžité ukončení (smazání) profilů uživatele nebo celého řešení OPE. Pokud uživatel nebo OPE neodstraní pochybnost TEP, dojde k znevalidněnní jeho účtu, nebo k znevalidnění céle instance 3.řádu REZ. Dále pak dojde k anonymizaci indetifikátorů uživatele, včetně jména, adresy, IČ,. Ta samá data jsou však i nadále v systému obsažena a to z pohledu NOZ, zákona o účetnictví a zákona o DPH.

8.  PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ (UŽIVATEL, OPE)

Uživatel i OPE potvrzuje, že je podle zákonů své země starší 18 let a je tedy plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům, tak aby mohl právně účinně ve všech bodech akceptovat tyto Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ. Uživatel v případě pochyb, a to na vyžádání, prokáže svou způsobilost k právním úkonům kopie pasu nebo občanského průkazu a kopie údajů bankovního spojení či platební karty, použitých k přihlášení, či k platbě, OPE aktuálním výpisem z rejstříku.

Uživatelům je zakázáno sdílet účty s jinými osobami a to pro účely obcházení těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ. Uživatel se dále zavazuje, že žádným nezletilým osobám neposkytne úmyslně nebo z nedbalosti přístup ke REZ. Uživatel sám ručí za utajení přístupových dat, která mu byla přenechána, vůči ostatním osobám.

Uživatel musí OPE co nejdříve informovat o změně svých osobních dat potřebných ke splnění tohoto vztahu.

Uživatel se zavazuje k zachování mlčenlivosti. Uživatelovi je bez výslovného, předchozího souhlasu TEP zakázáno šířit, zveřejňovat nebo jiným způsobem poskytovat třetím osobám nebo jim zpřístupňovat:

 • jakoukoliv komunikaci, kterou uskutečňuje přes servisní platformu REZ s OPE,
 • vyhotovovat kopie snímků rozhraní a textů, k nimž obdrží přístup prostřednictvím REZ.

Uživatel se zavazuje používat REZ výlučně k rúčelům tomu určeným v rámci domén 3.řádu OPE.

Za jakoukoliv formu využívání mimo Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ nenese TEP odpovědnost.

Uživatel se zavazuje, že nebude provádět nic, co by mohlo jakýmkoliv způsobem ohrozit nebo bránit nerušenému provozu a dostupnosti služeb řešení REZ, stejně tak i služby OPE.

V případě pochybnosti kongence používání uživatele, či OPE, má TEP  REZ právo na konečné rozhodnutí o přípustnosti pochybného užití. Neautorizované užívání/zhodnocení služeb řešení REZ bude stíháno podle občanského práva a trestního práva.

Uživatel je povinen zasílat všechna sdělení vůči řešení REZ buď e-mailem na adresy uvedené pro OPE, nebo použít rozhraní které je k tomu přímo určené. TEP  REZ zasílá sdělení zaregistrovaným uživatelům zpravidla pomocí e-mailu a to na e-mailové adresy uložené v profilu.

Uživatel tímto potvrzuje a souhlasí se skutečností, že část obsahu vložený ním na webovou stránku .rezervator.cz je k dispozici TEP i OPE.

Klient si je vědom a souhlasí se zasíláním zpráv v zastoupení v zájmu ulehčení a zjednodušení úvodní komunikace a též v zájmu podpory vzájemné komunikace mezi uživatelem TEP a OPE  REZ.

9.  OPE - TEP - REALIZACE PLATBY, NÁMITKY

Námitky proti případné výši licencčních poplatků musí uživatel písemně vznést u TEP REZ a zdůvodnit do 3(tří) týdnů po odepsání nákladů z účtu, popř. po obdržení faktury. Jestliže uživatel nevznese během této doby lhůty odůvodněné námitky, jsou náklady odepsané z účtu, popř. vyfakturované náklady pokládány za schválené.

Nepodstatná omezení služeb neopravňují k reklamaci. O nepodstatné omezení dostupnosti REZ se jedná v případě, že kvalita dostupnosti služby klesne pod 90% za celý kalendářní rok, kde je pro potřeby výpočtu provozován systém v režimu pondělí-pátek (7-19). Předpokladem pro oprávněnou reklamaci je, došlo k prolomení tohoto limitu.

10. OCHRANA DAT

TEP REZ přikládá bezpečnosti a ochraně dat uživatelů zvláštní důležitost. TEP REZ se zavazuje dodržovat zákonná ustanovení pro ochranu dat.

V rámci poskytování funkcí REZ dochází k nutnému pořizování, ukládání, zpracování a využívání osobních dat. Osobní data jsou data obsahující údaje o osobních nebo věcných poměrech určitého nebo identifikovatelného uživatele – např. PSČ,, e-mailová adresa detail objednávky. Dále jsou ukládána osobní nastavení, která uživatel zadá při užívání služeb řešení REZ, vždy ve vztahu k OPE. Tím je zajištěno, že každý uživatel při opětovné návštěvě (nové připojení – při každém novém zalogování) opět najde osobní nastavení.

10.1 TEP, OPE - Další pořizování, zpracování a používání osobních dat. 

Uživatel i OPE souhlasí s tím, aby v rámci portálu REZ aplikace používala jím zadaná data pro účely daňové evidence a vedení účetnictví. Dále uživatel výslovně uděluje souhlas k přijímání informací souvisejících se službami REZ a vybraných kooperačních řešení, kromě jiného také s přijímáním e-mailových newsletterů řešení REZ a vybraných kooperačních řešení. Uživatel souhlasí s tím, že v případě jeho přístupu ke službám REZ , budou jeho data uložena v databázi REZ.

Řešení REZ vytváří uživatelské profily s použitím e-mailových účtů. Uživatel souhlasí s tím, aby společnost REZ používala jeho anonymizovaná nebo pseudonymizovaná data pro účely reklamy, průzkumu trhu a úpravy a zlepšení služeb REZ podle aktuální potřeby. Toto může zahrnovat i předání dat kooperačním partnerům.

10.2 Google Analytics

TEP REZ používá také Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. (dále jen ”Google”). Google Analytics používá tzv. ”cookies”, tedy textové soubory, které se uloží na počítači uživatele a umožňují analýzu používání webových stránek uživatelem. Informace vytvořené prostřednictvím cookies o používání těchto webových stránek (včetně IP adresy) jsou přenášeny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Google použije tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek uživatelem, k sestavení analýz o aktivitách webových stránek pro TEP webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Google poskytne tyto informace případně také třetím osobám, pokud je to zákonně předepsané nebo pokud třetí osoby zpracovávají tato data z pověření Google. Google nebude v žádném případě spojovat adresy IP uživatelů s jinými daty Google. Uživatel je oprávněný zamezit instalaci těchto cookies odpovídajícím nastavením prohlížeče; uživatel se ovšem upozorňuje na to, že v tomto případě nebude případně moci v celém rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasí uživatel se zpracováním požadovaných dat ze strany Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

Dále TEP REZ používá analytické programy různých jiných třetích stran, aby tím získané poznatky – anonymizovaným nebo pseudonymizovaným způsobem a v rámci zákonných ustanovení – použila k úpravě a zlepšení funkcí REZ podle aktuální potřeby a k účelům reklamy a průzkumu trhu.

Uživatel registrací souhlasí s užíváním svých dat popsaným v předcházejících ustanoveních.

11. UKONČENÍ REGISTRACE, PRODLOUŽENÍ

Uživatel může bezplatnou registraci podle předchozích kapitol kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů. Ukončení se provede jednoduše odhlášením, a vyžádáním o smazání profilu u OPE. Forma je stejná jako podání ostatních námitek.

Kromě toho má TEP  REZ právo na mimořádné a okamžité ukončení (smazání) profilů jestliže uživatel hrubým způsobem poruší podmínky užívání upravené těmito Všeobecnými obchodními a provozními podmínkami. TEP  REZ je v tomto případě oprávněn ihned zablokovat přístup uživatele k prostředí REZ.

TEP  REZ je kdykoliv oprávněn provozované řešení REZ zcela nebo částečně zastavit.

12. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny prostředky v rámci REZ na internetových stránkách použité texty, uživatelská prostředí, viditelná rozhraní, značky, loga, zvuky, hudba, kresby, strojový jazyk, programy, postupy, software a jiné technologie (společně "obsah"), to zahrnuje především, ale ne konečně design, strukturu, výběr, koordinaci a uspořádání takového obsahu obsaženého na internetových stránkách/aplikacích a/nebo ve službě, se nachází ve výlučném vlastnictví, pod kontrolou nebo licencí TEP  REZ nebo odpovídajících vlastníků a jsou chráněné obchodními právy, copyrightem, patentovými a známkovými právy a dalšími právy k duševnímu vlastnictví a nekalé soutěži. Jakékoliv dovolené užívání je konečně upraveno těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, kromě toho je užívání možné jen s výslovným, předchozím souhlasem TEP REZ . Není dovoleno internetové stránky/aplikace nebo jejich části kopírovat, reprodukovat, zveřejňovat, stahovat, předávat, veřejně zpřístupnit, zakódovat, překládat, zasílat nebo jakýmkoliv jiným způsobem distribuovat na jakýkoliv jiný počítač, server, internetové stránky, aplikace nebo jiné médium vhodné ke zveřejnění nebo distribuci nebo k jakémukoliv jinému komerčnímu podnikání, ledaže REZ k tomu udělí předchozí, výslovný souhlas.

13. RUČENÍ

 • TEP REZ neručí za to, že během používání řešení nedojde k nahodilým stavům. TEP  REZ se zavazuje k vyvíjení snah o maximalizaci užitku uživatele i OPE v rámci REZ, ale neručí ale za úspěch finalizovaného výstupu. TEP  REZ provozuje běžnou podporu OPE na úrovni best practise bez stanoveného SLA/OLA.
 • TEP REZ neručí za správnost vyhodnocení nebo sestavení jednotlivých výstupů
 • TEP REZ neručí za protiprávní jednání třetích osob. Zejména, ale ne konečně, TEP  REZ neručí za: 
  • porušení podmínek užívání definovaných tímto dokumentem jinými uživateli
  • neoprávněné získání informací o osobních datech uživatelů třetími osobami neoprávněným přístupem tzv. "hackerů" ke REZ
 • TEP REZ neručí za stálou a nepřetržitou dostupnost REZ.
 • TEP REZ zejména neručí za poruchy, výpadky a přerušení na základě vyšší moci nebo událostí.

 

14. OBECNÉ PODMÍNKY

TEP sídlí na na adrese Lesní 960,Nové Město na Moravě. Prostředí REZ je hostováno na cloud platformě v rámci ČR.

Pro tyto Všeobecné obchodní podmínky a všechny právní vztahy mezi uživatelem a TEP REZ platí české právo. Kromě toho se použijí národní práva pro ochranu spotřebitele jiných zemí, pokud je jejich použití závazné.

Jestliže jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek budou, nebo se stanou neplatnými nebo neúplnými, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Neplatné nebo neúplné ustanovení bude nahrazeno či doplněno ustanovením, které nejvíce odpovídá zamýšlenému ekonomickému výsledku.

Změnu Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ může TEP  provést kdykoliv. O změnu těchto Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ se nejedná tehdy, pokud TEP  REZ změní obsah poskytnutých funkcí nebo REZ jako celku na základě zákonných ustanovení a bude tím nucen přizpůsobit své obchodní podmínky nové legislativě. V případě změny upozorní REZ vyvěšením nových obchodních podmínek. Uživatel může vznést námitku proti změněným Všeobecným obchodním a provozním podmínkám REZ u OPE, během dvoutýdenní lhůty. TEP  REZ v rámci nového znění je stanovena lhůta pro podání námitek 2 týdny. Pokud uživatel nevznese námitku proti Všeobecným obchodním a provozním podmínkám REZ během uvedené lhůty, platí pro tohoto uživatele nové Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ ode dne uplynutí lhůty.

14.1 Platnost změněných Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ

Změněné Všeobecné obchodní a provozní podmínky REZ vstoupí v platnost, jakmile budou online k dispozici na internetových stránkách/aplikacích. Jestliže bude uživatel nadále využívat prostředí REZ , vychází se z toho, že změny akceptoval. Jestliže uživatel vznese námitku proti změněným Všeobecným obchodním podmínkám, má TEP  REZ právo okamžitě ukončit změnit profil uživatele na neaktivní až do doby oboustranné akceptace Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ.

Uživatelé i OPE se proto vyzývají, aby vzali na vědomí nejaktuálnější verzi Všeobecných obchodních a provozních podmínek REZ , která je stále k dispozici online na internetových stránkách/aplikacích. Přítomnost uživatele na internetových stránkách/aplikacích předpokládá neomezenou akceptaci každé změny.

15. PLATBA

Po odeslání objednávky má uživatel možnost využít službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. uživatel prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti THe PAY.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavřením nákupu dává uživatel k OPE souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které uživatel uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu OPE a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb. Tyto údaje jsou pak dostupné i TEP.

15.1 Opakované platby kartou

Pro úhradu objednávky má plátce možnost využít platbu kartou online. Při první platbě se zobrazí standardní platební brána, kde plátce zadá údaje o platební kartě a údaje pro 3-D Secure ověření, čímž je zajištěna nejvyšší možná úroveň zabezpečení. Karetní data budou uložena na straně banky. V případě další objednávky registrovaného plátce, po potvrzení objednávky, se zobrací pouze krátká notifikace "probíhá platba", plátce již není směrován na platební bránu a následně aplikace zobrazí výsledek platby.

16. GDPR SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A ORGANIZAČNÍCH ÚDAJŮ

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Internet Stream, s.r.o., IČ: 24688711, se sídlem Lesní 960, Nové Město na Moravě, 592 31 Nové Město na Moravě, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 67690 (dále jako „TEP“), zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Kolovna Koncept s.r.o. Martinická 987, 19700 Praha (dále jako „OPE“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

16.1 Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

OPE a TEP bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s funkčním provozem aplikace Rezervátor, konkrétně s přihlášením odběru mailových sdělení funkčního rázu. OPE bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, adresu nebo adresu, fragment 4 znaků OP, fragment 4 znaků data narození.

16.2 Účel zpracování Vašich osobních údajů

OPE a TEP bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely podpory funkce aplikace.

16.3 Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů funkcionality Rezervátoru. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako 'GDPR').

16.4 Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

OPE a TEP bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem podpory funkcionality Rezervátoru po dobu 10 let od udělení souhlasu OPE a TEP, nebo 10 let od posledního nákupu. Pokud dojde k nákupu služby a následně v době kratší než 10 let dojde k odvolání Vašeho souhlasu, budou Vaše data zpracovávána po dobu 10 let od posledního nákupu.

16.5 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu OPE. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

16.6 Kontaktní údaje OPE, TEP

OPE můžete kontaktovat na emailu: martin.kavan@kolovna.cz či písemně na adrese provozovny správce (OPE - (Kolovna Koncept s.r.o. Martinická 987, 19700 Praha). OPE je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

TEP můžete kontaktovat na emailu: info@internetstream.cz či písemně na adrese provozovny správce (Lesní 960, 592 31 Nové Město na Moravě). TEP je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

16.7 Uživatel - práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

16.8 Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat OPE. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

16.9 Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste zákazníkem Rezervátoru, odběratelem zpráv nebo návštěvníkem webu, uvedli jste v našem systému své osobní údaje. Jako TEP zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. V Kapitole 15. GDPR Souhlas se zpracováním osobních a organizačních údajů je uveden detailní popis přístupu k Vašim osobním datům. Níže uvádíme důležité detaily z pohledu správy informací.

 

17.1 Soulad s legislativou

Jako správce Vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Zpracováváme Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • dle GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • dle pravidel GDPR Vám umožňujeme jednotlivé souhlasy revidovat.

17.2 Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, a to z následujících důvodů:

 • poskytování služeb,
 • plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa, jsou nezbytné k plné funkci aplikace https://www.*.rezervator.cz. Výslovně pak jde o zaslání přístupů do aplikace, zasílání zpráv podpory při řešení Vámi identifikovaných stavů, včetně vedení účetnictví.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail jsou nezbytné pro doručení daňových dokladů z aplikace.

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa, popřípadě IČO, DIČ evidujeme 10 let od poslední objednávky.

Vaše osobní údaje budou vedeny v aplikaci po dobu běhu zákonných lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

17.3 Uživatel - COOKIES

Při procházení aplikace https://kolovna-hyncice.rezervator.cz zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Zakázání používání cookies může způsobit omezení funkčnosti aplikace.

17.4 Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme za použití běžných postupů pro provoz nekritických aplikací v prostředí internetu.

17.5 Předání osobních údajů třetím osobám

K výstupům z Vašich osobních údajů mají přístup i naši smluvní partneři a spolupracovníci.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů.

Primárně to jsou podpůrné procesy, funkcionality či platformy:

 • Smartsupp s.r.o. (online chat podpory), IČO 03668681 (vidí Váš Email – aktuální IP adresu - verzi os, verzi prohlížeče),
 • GOOGLE (vidí verzi os, verzi prohlížeče + aktuální navštívenou stránku)
 • OPE - (Kolovna Koncept s.r.o. Martinická 987, 19700 Praha)

 

17.6 Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů je prováděno na území EU.

17.7 Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na OPE: martin.kavan@kolovna.cz.

17.8 Právo na informace

Máte právo seznámit se s našimi informačními zásadami zpracování osobních údajů.

17.9 Právo na zjištění stavu

Máte právo na přehled jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Na základě Vašeho požadavku dokládáme ve lhůtě 30 dní.

17.10 Právo na doplnění a změnu osobních údajů

Máte právo na možnost doplňovat své osobní údaje.

17.11 Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení využití rozsahu osobních údajů nebo účelů zpracování

17.12 Právo na přenositelnost

Máte právo na výstup Vašich osobních údajů ve strojově čitelné podobě. Na základě Vašeho požadavku dokládáme ve lhůtě 30 dní.

17.13 Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz Vašich osobních údajů (být zapomenut). V takovém případě takovém případě dojde k anonymizaci Vašich osobních údajů strojovou změnou, vyjma těch, na které se uplatňuje další legislativa (např. evidence vystavených daňových dokladů po lhůtu stanovenou zákonem). Zajištění této operace bude provedeno do 30 dní.

17.14 Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo obracet se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

17.15 Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Jednotlivé emaily zasílané z aplikace Rezervátor slouží jako Vaše podpora.

Jednotlivé stavy, při kterých aplikace odesílá emaily je možné editovat ve Vašem uživatelském profilu.

Účetní a Daňové doklady odesíláme vždy emailem.

17.16 Mlčenlivost

Jako společnost zajišťujeme, že mimo podpůrných procesů jako jsou daňová agenda a support chat, neumožňujeme žádné další straně přístup k Vaším datům. Za třetí stranu nepovažujeme výkonnou moc složek státu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 02.12.2021.

18. PLATNOST PODMÍNEK

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 02.12.2021 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Internet Stream s.r.o. nebo elektronicky na https://kolovna-hyncice.rezervator.cz/obchodni-podminky/.

Pokud nedojde na straně Rezervátoru ke změně obchodních podmínek v oblastech GDPR a ochrany osobních údajů, bude forma ohlášení těchto podmínek formou zveřejnění na této stránce.

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: